Potrebujete poradiť? +421 903 503 425 Kde nás nájdete?

0.00,-€

Ochrana osobných údajov

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

1.1. Správcom Vašich osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Tomáš Kútny (prevádzkovateľ e-shopu plienkyzbavlnky.sk), so sídlom Bratislavská 614, 911 05 Trenčín, IČO: 47 334 371, zapísaný na okresnom úrade Trenčín, číslo živn. registra 350-34777 (ďalej len "správca" ).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa: Bratislavská 614, 911 05 Trenčín, adresa pre vrátenie tovaru: 913 03 Drietoma 808, adresa elektronickej pošty info@plienkyzbavlnky.sk, telefón 0903 503425.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. Zdroje spracovávaných osobných údajov

2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré sami poskytnete pri registrácii na internetovej stránke www.plienkyzbavlnky.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu, meno a priezvisko, adresu pre doručenie, prípadne inú fakturačnú adresu, telefónne číslo a platobné údaje.

2.3. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva správca informácie o tovare, ktorý si zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava správca údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. Správca nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

3.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • Plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona
 • Oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby

3.2. Účelom spracovania osobných údajov je

Vybavenie Vašej objednávky. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté, nie je možné Vašu objednávku vybaviť.

Vedenie účtovníctva. Pokiaľ ste naším zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Ponuka produktov formou obchodných oznámení (newsletterov), kedy správca využíva predovšetkým emailovú adresu. Spracovanie vykonáva z dôvodu realizácie oprávnených záujmov v podobe obmedzeného priameho marketingu. Nevyžaduje tak so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, pretože správca predpokladá, že máte o produkty záujem. Kedykoľvek máte možnosť sa z odberu noviniek odhlásiť.

3.3. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie ponúkaných produktov spracováva správca pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je dobrovoľný. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame spomínané údaje.

5. Kto má prístup k údajom

5.1 Tomáš Kútny, ďalej ako správca, poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje na účely a spôsobom, ktoré správca stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdáva údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdáva iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje na zabezpečenie svojich služieb.

Medzi spracovateľov, ktorých využíva patria:

 • Spravovateľ e-shopu plienkyzbavlnky.sk - Monika Kútna
 • Prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a.s. a Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
 • Účtovná firma - Lukáčiková Eva Ing.
 • Technická podpora pre web - FRIO s.r.o.
 • Marketing - AltTag s.r.o.
 • Zákaznícka podpora - Zendesk, Inc.
 • Online marketing - Google LLC, Facebook, Inc.
 • Newslettery - Mailchimp / The Rocket Science Group LLC
 • Hosting – Websupport, s.r.o.
 • Analýzy – Google Analytics

5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Doba spracovania vašich údajov

6.1. Tomáš Kútny spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2. Obchodné oznámenia (newslettery) sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním, najdlhšie však 5 rokov. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracovávame po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

7. Aké sú vaše práva

7.1 Z dôvodu spracúvania vašich osobných údajov vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, bude vás spracovateľ o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodených prípadoch môže byť lehotu predĺžená na 60 dní, o čom vás bude správca informovať.

Právo na prístup k údajom - Máte právo na potvrdenie o tom, či ú vaše osobné údaje spracúvané a v prípade, ak sú vaše osobné údaje spracúvané, poskytne vám správca informáciu o tom, aké údaje o vás spracúva, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté a ako dlho bude vaše osobné údaje uchovávať.

Opravu osobných údajov - Máte právo na opravu osobných údajov ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade správnych údajov je možné objednávku vybaviť.

Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že sú spracovávané osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Tomáš Kútny nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od Tomáša Kútneho k inému subjektu, kedy Tomáš Kútny odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2. Ďalej mate právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení (newsletterov) na základe ktorej Tomáš Kútny okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. Bezpečnosť

8.1. Tomáš Kútny dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom.

9. Účinnosť

9.1. Tieto pravidlá sú účinné od 25. 5. 2018